Regulamin 艣wiadczenia us艂ug

Postanowienia og贸lne:

1. W艂a艣cicielem i聽administratorem serwis贸w internetowych www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl 聽jest firma MARCIN P艁UCIENNIK SZKOLENIA I ROZW脫J (zwana dalej SZKOLENIA I ROZW脫J), zarejestrowana pod adresem ul. Wiede艅ska 3D/11 66-400 Gorz贸w Wielkopolski
NIP: 5992424176, REGON: 365899242

2. U偶ytkownicy przed聽rozpocz臋ciem korzystania z聽us艂ug serwisu s膮 zobowi膮zani zapozna膰 si臋 z聽niniejszym Regulaminem. Rozpocz臋cie korzystania z聽us艂ug oznacza akceptacj臋 postanowie艅 Regulaminu.

3. Regulamin okre艣la prawa i obowi膮zki Klient贸w oraz Sprzedawcy.

4. Za聽po艣rednictwem serwis贸w mo偶liwe jest dokonanie zakupu us艂ug z聽zakresu szkole艅 oraz innych oferowanych materia艂贸w. Regulaminowi podlegaj膮 wszystkie oferowane towary i us艂ugi szkoleniowe 艣wiadczone w聽serwisach.

5. U偶ytkownicy zobowi膮zuj膮 si臋 do聽przestrzegania obowi膮zuj膮cego powszechnie prawa oraz聽postanowie艅 niniejszego Regulaminu od聽chwili rozpocz臋cia korzystania z聽serwis贸w. W聽ramach korzystania z聽serwis贸w zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o聽charakterze bezprawnym, obra藕liwym, czy te偶 naruszaj膮cym dobra osobiste.

Zasady uczestnictwa w聽szkoleniach

6. Uczestnicy wszystkich szkole艅 i konferencji organizowanych lub wsp贸艂organizowanych przez SZKOLENIA I ROZW脫J o艣wiadczaj膮, 偶e聽nie b臋d膮 ich nagrywa膰, reprodukowa膰, utrwala膰 lub rozpowszechnia膰 w聽jakiejkolwiek formie. Wszystkie materia艂y szkoleniowe stanowi膮 w艂asno艣膰 intelektualn膮 ich tw贸rc贸w, s膮 chronione prawem autorskim i聽udost臋pniane uczestnikom jedynie do聽u偶ytku prywatnego. Materia艂y szkoleniowe nie mog膮 by膰 sprzedawane, odsprzedawane lub udost臋pniane publicznie osobom nie bior膮cym udzia艂u w聽szkoleniach i konferencjach. SZKOLENIA I ROZW脫J zastrzega sobie prawo do聽produkcji, reprodukcji i聽obr贸bki film贸w wideo, nagra艅 audio, zdj臋膰, publikacji oraz聽jakichkolwiek innych materia艂贸w zwi膮zanych z聽prowadzonymi przez ni膮 szkoleniami i konferencjami.

b Uczestnicy wszystkich szkole艅 i聽konferencji organizowanych lub wsp贸艂organizowanych przez SZKOLENIA I ROZW脫J o艣wiadczaj膮, 偶e聽wyra偶aj膮 zgod臋 na聽utrwalanie ich wizerunku lub g艂osu, a聽w聽szczeg贸lno艣ci poprzez ich nagrywanie i聽fotografowanie oraz聽p贸藕niejsz膮 publikacj臋 zdj臋膰, nagra艅 audio/video ze聽szkole艅 lub konferencji, oraz聽na u偶ycie ich imienia, wizerunku, g艂osu i聽o艣wiadczaj膮, 偶e聽nie b臋d膮 mieli jakichkolwiek roszcze艅 z聽tym zwi膮zanych.

8. SZKOLENIA I ROZW脫J b臋dzie wykorzystywa膰 zdj臋cia, nagrania audio/video oraz聽inne materia艂y zawieraj膮ce imi臋, wizerunek, podobie艅stwo lub g艂os uczestnik贸w jedynie w聽celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w聽celu przygotowania szkole艅 i聽akcji marketingowych.

9. Poprzez udzia艂 w聽szkoleniach lub konferencjach Uczestnik otrzyma okre艣lon膮 wiedz臋 obejmuj膮c膮 metodologi臋 dzia艂ania z聽zakresu tych zagadnie艅, kt贸rych聽dotyczy szkolenie. SZKOLENIA I ROZW脫J nie gwarantuje Uczestnikom osi膮gni臋cia za艂o偶onego przez nich skutku zwi膮zanego z聽tematyk膮 szkolenia. Wy艂膮cznie Uczestnik jest odpowiedzialny za聽spos贸b, w聽kt贸ry korzysta z聽przedstawionych mu tre艣ci i wiedzy, kt贸re powinny by膰 stosowane zgodnie z instrukcjami Szkol膮cego. Uczestnicy szkole艅 prowadzonych przez SZKOLENIA I ROZW脫J o艣wiadczaj膮, i偶 rozumiej膮, 偶e pe艂ni膮 one rol臋 wy艂膮cznie edukacyjn膮.

Zawarcie i聽rozwi膮zanie umowy.

10.聽Umowa o聽艣wiadczenie us艂ug SZKOLENIA I ROZW脫J mo偶e by膰 zawarta poprzez zakup us艂ugi bezpo艣rednio przez portale www.pasjawzrastania.pl lub www.kursy.pasjawzrastania.pl.

10.1 P艂atno艣膰 za oferowane towary i us艂ugi Klient dokonuje za po艣rednictwem serwisu p艂atno艣ci elektronicznych Przelewy24.
10.2 Ceny podane na聽stronie Sklepu Internetowego s膮 cenami brutto i聽wyra偶one s膮 w聽z艂otych polskich.
10.3 Na ka偶dy sprzedany towar wystawiany jest imienny dow贸d zakupu (faktura nie VAT).
10.4 W聽przypadku聽聽braku zap艂aty za zakupion膮 us艂ug臋 lub towar umowa ulega rozwi膮zaniu. Je艣li聽kt贸ry艣 serwis ustali ni偶sz膮 cen臋 szkolenia, pod聽warunkiem dokonania zap艂aty do聽okre艣lonego dnia, jest to warunek konieczny podany przez SZKOLENIA I ROZW脫J w celu otrzymania okre艣lonej zni偶ki.

11. W sytuacji, gdy szkolenie nie odb臋dzie si臋 z聽winy SZKOLENIA I ROZW脫J, zwrot wp艂aconej na聽rzecz SZKOLENIA I ROZW脫J nale偶no艣ci nast膮pi najp贸藕niej w聽czasie 14 dni od zak艂adanej daty szkolenia na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy. Je偶eli po zawarciu umowy i聽dokonaniu zap艂aty oka偶e si臋, 偶e聽Uczestnik nie mo偶e wzi膮膰 udzia艂u w planowanym聽szkoleniu wp艂acone 艣rodki mo偶e wykorzysta膰 w聽kolejnym terminie takiego samego szkolenia. Zwrot wp艂aconych pieni臋dzy jest mo偶liwy tylko w sytuacjach przewidzianych ustawowo.

12. SZKOLENIA I ROZW脫J w szczeg贸lnych przypadkach naruszenia porz膮dku szkolenia mog膮 poprosi膰 uczestnika o聽opuszczenie szkolenia (za聽zwrotem pieni臋dzy potr膮conych o聽warto艣膰 cz臋艣ciowego udzia艂u w聽szkoleniu; kwota ta b臋dzie obliczona proporcjonalnie do聽planowanej d艂ugo艣ci szkolenia i聽czasu, w聽kt贸rym Uczestnik bra艂 w聽szkoleniu udzia艂). Przez naruszenie porz膮dku rozumie si臋 sytuacje, kiedy Uczestnik jest pod聽wp艂ywem alkoholu, 艣rodk贸w odurzaj膮cych, u偶ywa wobec prowadz膮cego lub innych Uczestnik贸w s艂贸w powszechnie uznanych za聽obra藕liwe, zak艂贸ca przebieg wyst膮pie艅 lub szkolenia i聽utrudnia proces szkolenia ca艂ej grupy.

Post臋powanie reklamacyjne, zwroty.

13. W聽przypadku, gdy聽Klient uznaje, 偶e聽spos贸b realizacji us艂ugi jest niezgodny z聽umow膮 lub te偶 ma inne zastrze偶enia dotycz膮ce sposobu wykonania us艂ugi, ma on prawo do聽z艂o偶enia reklamacji.

14. Reklamacje nale偶y zg艂asza膰 w聽formie mailowej na聽adres: biuro@pasjawzrastania.pl聽 w聽terminie 14 dni od聽dnia wykonania us艂ugi lub te偶 od聽dnia, w聽kt贸rym zgodnie z聽umow膮 stron us艂uga mia艂a by膰 wykonana. Reklamacja musi zawiera膰 dane klienta: imi臋 i聽nazwisko, dane szkolenia/produktu, kt贸rego聽dotyczy umowa, oraz聽dok艂adny opis zastrze偶e艅. Reklamacje zostan膮 rozpatrzone w聽terminie 14 dni od聽dnia otrzymania reklamacji. W聽tym terminie do Klienta zostanie wys艂any email zwrotny zawieraj膮cy odpowied藕 na聽z艂o偶on膮 przez niego reklamacj臋.

15. Je艣li聽U偶ytkownik nie zgadza si臋 ze聽sposobem za艂atwienia jego reklamacji, ma prawo wniesienia pow贸dztwa do聽s膮du powszechnego.

16. Od dnia zawarcia umowy Klient mo偶e odst膮pi膰 od niej bez podania przyczyny, sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenie na pi艣mie, w terminie 14 dni. O艣wiadczenie o odst膮pieniu mo偶na przes艂a膰 drog膮 mailow膮 na adres biuro@pasjawzrastania.pl, b膮d藕 tradycyjn膮 poczt膮. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.
Serwis www.pasjawzrastania.pl i www.kursy.pasjawzrastania.pl dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Klient, chyba 偶e Klient w o艣wiadczeniu o odst膮pieniu od umowy wskaza艂 inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.

17. Konsumentowi nie przys艂uguje – zgodnie z art. 38 ustawy o Prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r., poz. 827) – prawo do odst膮pienia od umowy m. in. w nast臋puj膮cych wypadkach:

– w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

– o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Klienta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od um贸w.

Oznacza to, 偶e w momencie, w kt贸rym Klient serwis贸w www.pasjawzrastania.pl i www.kursy.pasjawzrastania.pl uzyska dost臋p do tre艣ci szkoleniowych, towar贸w i us艂ug oferowanych w formie elektronicznej, przyst膮pi do pobierania udost臋pnionych plik贸w, lub zacznie korzysta膰 z produkt贸w w inny spos贸b (np. ogl膮daj膮c materia艂 szkoleniowy w ww. serwisach), wyra偶a zgod臋 na rozpocz臋cie 艣wiadczenia us艂ugi przed up艂ywem 14 dniowego terminu na odst膮pienie, a tym samym traci prawo do odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰.

Postanowienia ko艅cowe:

18. W聽sprawach nieuregulowanych w聽niniejszym regulaminie zastosowanie maj膮 w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego, w聽szczeg贸lno艣ci kodeks cywilny, ustawa z聽dnia 18 lipca 2002 r. o聽艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz聽inne obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego.

19. S膮dem w艂a艣ciwym do聽rozstrzygania ewentualnych spor贸w zwi膮zanych w聽wykonywaniem um贸w zawartych na聽podstawie niniejszego Regulaminu, jest w艂a艣ciwy rzeczowo s膮d wed艂ug siedziby SZKOLENIA I ROZW脫J.

20. Niniejszy regulamin stanowi integraln膮 cz臋艣膰 um贸w zawieranych za聽po艣rednictwem serwis贸w www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl.

 

 


Ostatnia aktualizacja: Marzec 27, 2019