Regulamin świadczenia usług

Postanowienia ogólne:

1. Właścicielem i administratorem serwisów internetowych www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl jest firma MARCIN PŁUCIENNIK SZKOLENIA I ROZWÓJ (zwana dalej SZKOLENIA I ROZWÓJ), zarejestrowana pod adresem ul. Wiedeńska 3D/11 66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP: 5992424176, REGON: 365899242

2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.

4. Za pośrednictwem serwisów możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń oraz innych oferowanych materiałów. Regulaminowi podlegają wszystkie oferowane towary i usługi szkoleniowe świadczone w serwisach.

5. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisów. W ramach korzystania z serwisów zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

Zasady uczestnictwa w szkoleniach

6. Uczestnicy wszystkich szkoleń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez SZKOLENIA I ROZWÓJ oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach i konferencjach. SZKOLENIA I ROZWÓJ zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami i konferencjami.

b Uczestnicy wszystkich szkoleń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez SZKOLENIA I ROZWÓJ oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub konferencji, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

8. SZKOLENIA I ROZWÓJ będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń i akcji marketingowych.

9. Poprzez udział w szkoleniach lub konferencjach Uczestnik otrzyma określoną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tych zagadnień, których dotyczy szkolenie. SZKOLENIA I ROZWÓJ nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia. Wyłącznie Uczestnik jest odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu treści i wiedzy, które powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami Szkolącego. Uczestnicy szkoleń prowadzonych przez SZKOLENIA I ROZWÓJ oświadczają, iż rozumieją, że pełnią one rolę wyłącznie edukacyjną.

Zawarcie i rozwiązanie umowy.

10. Umowa o świadczenie usług SZKOLENIA I ROZWÓJ może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portale www.pasjawzrastania.pl lub www.kursy.pasjawzrastania.pl.

10.1 Płatność za oferowane towary i usługi Klient dokonuje za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych Przelewy24.
10.2 Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.
10.3 Na każdy sprzedany towar wystawiany jest imienny dowód zakupu (faktura nie VAT).
10.4 W przypadku braku zapłaty za zakupioną usługę lub towar umowa ulega rozwiązaniu. Jeśli któryś serwis ustali niższą cenę szkolenia, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, jest to warunek konieczny podany przez SZKOLENIA I ROZWÓJ w celu otrzymania określonej zniżki.

11. W sytuacji, gdy szkolenie nie odbędzie się z winy SZKOLENIA I ROZWÓJ, zwrot wpłaconej na rzecz SZKOLENIA I ROZWÓJ należności nastąpi najpóźniej w czasie 14 dni od zakładanej daty szkolenia na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w planowanym szkoleniu wpłacone środki może wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego szkolenia. Zwrot wpłaconych pieniędzy jest możliwy tylko w sytuacjach przewidzianych ustawowo.

12. SZKOLENIA I ROZWÓJ w szczególnych przypadkach naruszenia porządku szkolenia mogą poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział). Przez naruszenie porządku rozumie się sytuacje, kiedy Uczestnik jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień lub szkolenia i utrudnia proces szkolenia całej grupy.

Postępowanie reklamacyjne, zwroty.

13. W przypadku, gdy Klient uznaje, że sposób realizacji usługi jest niezgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.

14. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: biuro@pasjawzrastania.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja musi zawierać dane klienta: imię i nazwisko, dane szkolenia/produktu, którego dotyczy umowa, oraz dokładny opis zastrzeżeń. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Klienta zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

15. Jeśli Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, ma prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

16. Od dnia zawarcia umowy Klient może odstąpić od niej bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Oświadczenie o odstąpieniu można przesłać drogą mailową na adres biuro@pasjawzrastania.pl, bądź tradycyjną pocztą. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Serwis www.pasjawzrastania.pl i www.kursy.pasjawzrastania.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

17. Konsumentowi nie przysługuje – zgodnie z art. 38 ustawy o Prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r., poz. 827) – prawo do odstąpienia od umowy m. in. w następujących wypadkach:

– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umów.

Oznacza to, że w momencie, w którym Klient serwisów www.pasjawzrastania.pl i www.kursy.pasjawzrastania.pl uzyska dostęp do treści szkoleniowych, towarów i usług oferowanych w formie elektronicznej, przystąpi do pobierania udostępnionych plików, lub zacznie korzystać z produktów w inny sposób (np. oglądając materiał szkoleniowy w ww. serwisach), wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie, a tym samym traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Postanowienia końcowe:

18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

19. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby SZKOLENIA I ROZWÓJ.

20. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisów www.pasjawzrastania.pl oraz www.kursy.pasjawzrastania.pl.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 27 marca, 2019